درباره ما

اتحادی برای آنکه میراث اسلام را زنده نگه داریم
img-about-us-1

ما میراث دار گذشته هستیم

ما برای پاسداری از میراث تمدنی به بزرگی اسلام، فعالیت می کنیم...

برای نخستین بار می کوشیم جلوه های اسلام به معنای واقعی کلمه، یعنی آنچه امروزه تشیع نامیده می شود را به نمایش بگذاریم. نمایش آنچه از تفکرات پاک و معنوی بر می آید...

در بعد هنر، سه رشته جاودانهء خوشنویسی، معماری و خوشنوائی را انتخاب کردیم تا رستاخیز گنجینه میراث اسلامی با آن آغاز شود. هنرهایی که در آن مسلمانان گوی سبقت را از جهانیان ربوده اند.

اسقرار این آثار در خانه تاریخی مشیر الملک انصاری وزیر باکفایت اصفهان در دوره قاجار، که خود اثری ارزنده در تاریخ معماری اسلامی است، بر زیبائی های آن افزوده است. شاه نشین و حوضخانهء بنا، گنجینه ای در دل گنجینه آفریده است.